AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

AYDINLATMA METNİ


 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.  Manisa Süt Üreticileri Birliği nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER 

 

Manisa Süt Üreticileri Birliği tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, müşteri hizmetleri, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır. 

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Manisa Süt Üreticileri Birliği adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

 • Birliğimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Birliğimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

 • Birliğimiz adına veri işleyen ve/veya Birliğimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),

 • Çalışanlarımız dâhil olmak üzere iç ve dış üye hizmetleri kanallarımız,

 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

 • Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler

 • Üyelerimiz ve çalışanlarımız ile yapılan anket formları

 • Üyelerdenden gelen geri bildirim formları (Üye Şikayet Formu, Sipariş Formu vb.)

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

 

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’NİN birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle veya işbirliği yaptığı şirketlerle/kurumlarla ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ üyelerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında; Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, Birliğimiz adına veri işleyen, üye memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz üyeler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: 

 

a) MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme, 

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, 

c) MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvan : MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Mersis no

E-mail adresi : manisasutbirligi@hotmail.com

Posta adresi : www.manisasutbirligi.org