Hayvan Hayat Sigortası

SÜT ÜRETİCİLERİNİ ZOR GÜNLERİNDEN KURTARAN TARIM SİGORTASINDA %50 DEVLET DESTEĞİ BAŞLADI…

Modern bir tarım ülkesi olma yolunda ilerleyen Türkiye için Tarım sigortaları büyük önem taşımaktadır. Çiftçi için hayati bir gereklilik olan tarım sigortalarında Devlet,destek vererek süt üreticilerimizin yarına daha güvenle bakabilmelerini sağlayacaktır.14.069.2005 tarihli 5363 sayılı Tarım sigortalarıkanu- nu kapsamında Devletin Tarım sigortalarında yapmış olduğu %50 prim desteği ile artık süt üreticilerinin tek geçim kaynağı olan hayvanlarını sigortaladıkları tak taktirde sigorta priminin yarısını ödeyecekler,diğer yarısı ise Devlet tarafından karşılanacaklardır.

Ve bir hasar halinde ,tazminatlarını en kısa zamanda alabilceklerdir!.Bu kanun bir çiftçinin öde- yeceği sigorta prime Devlet desteği verebilmesini sağlarken, diğer yandan sigortacılık uygulamalarını yeknasak hale getirmeyi,teminat kapsamını genişletme ve çeşitlendirmeyi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını tarım sigortalarını ülke genelinde geliştirme ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sistem kurmaktadır.Kısaca TARSİM olarak adlandırılan bu sistem Tarım Sigortaları havuzu tarafından yönetilmektedir.Yapılacak sigortalar karşılığında üstlenilen riskler, sigorta şirketlerinin çiftçilerden aldıkları primler ve devletin sağlayıcı prim destekleri bu havuzda toplanmakta , çiftçilerin uğrayacağı zararlar da, bu havuzdan karşılanmaktadır.Prim desteğinin yanı sıra, olası yaygın ve yüksek bir hasar durumunda havuz tarafından yapılacak tazminat ödemeleri de önceden belirlenen oranda,Devlet güvencesi ve desteği altındadır.

MÜŞTEREK SİGORTA VE MUAFİYETLER

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır.Sigortalının hasarını eksik alması sonucu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.

Müşterek sigorta

Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır.

Muafiyet

Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarlarının o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şeklinde muafiyet uygulaması denir.

HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

Ön soy kütüğü veya soy kütüğüne kayıtlı süt inekleri

Sürü Sigortalarında muafiyetler, yıl içinde meydana gelen hasarların toplamına uygulanır.20 veya daha fazla büyükbaş hayvan bulunan işletmeler sürü sigortası poliçesi düzenlenir ve toplam sigorta bedeli üzerinden yukarıda belirlenen muafiyet oranları uygulanır.

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

Poliçede yazılı bir nedenden ötürü, gerçek bir hasarın meydana gelmesi halinde, sigortalı, sigortacının merkezine veya sigorta yaptırdığı acentesine ya da poliçede bildiren adreslere;
-Adı, soyadı ve adresini,
-T.C kimlik, vergi veya sigorta poliçe numaralarından birini,
-Hayvan hayat sigortalarında-zarar gören hayvana ilişkin bilgileri bildirmekle yükümlüdür.
Hasar ihbarının asılsız yapıldığının belirlenmesi halinde, yapılan hasar tespit masrafları sigortalıdan tahsil edilir.
Bu arada sigortalı; hasar miktarının artmamasını sağlayacak tedbirleri almalı; sigortacı tarafından görevlendirilen eksperlere (Veteriner Hekimlere) yardımcı olmalı ve yapılan ekspertizin sonucu ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır.


SİGORTAYA KABUL EDİLECEK HAYVANLAR

-Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla 1 yaşından 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) damızlık ve süt sığırları
-Sigorta süresi 3 aydan az olmamak koşuluyla 6 aylıktan 18 aylığa kadar (18 ay dahil) besi sığırları.

TEMİNAT KAPSAMINDA OLAN RİSKLERİ (TEHLİKELER)

Devlet destekli Tarım sigortaları kapsamında önsoy ve soy kütüklerine kayıtlı süt sığırları;
-Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik,doğum ve cerrahi müdahale,
-Her türlü kazalar,yılan ve böcek sokması,
-Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
-Yaygın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesim riskleri .
Sigorta kapsamındadır.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI YAPTIRMAK İÇİN İŞLEMLER.

-Sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle süt üreticilerinin önsoy ve soy kütüğü kayıtlarının güncel olması gerekmekte- dir.
-Bir sorun yaşanmaması açısından süt üreticilerimizin hayvan bilgilerinde herhangi bir değişiklilik olması halinde T arım İlçe müdür- lüklerine giderek, mutlaka önsoy ve soy kütüğü kayıtlarını güncellemelidir.
-Ön soy ve soy kütüğü kayıtlarını güncellemiş olan süt üreticileri Devlet destekli Tarım sigortası yaptırmak için Tarım sigortaları branşında faaliyet gösteren sigorta acentelerine başvurarak sigorta yaptırabilirler
 

Ek Dosya :