ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Birliğimiz bünyesinde önceliğimiz; ‘‘Bağlı üyelerin süt destekleme icmalleri ve listelerinin düzenli takiplerinin yapılması, Bakanlık Süt Kayıt Sistemine girişlerin yapılması ve Üyelerin buzağı desteği başvuruları, listeleri ve hak edişlerinin takibi faaliyetleri’ kapsamımızda müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

 

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir. İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.

Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız.

Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

 

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,

Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel, teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek

Proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağılığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve bu doğrultuda oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, sürekli gelişimini sağlamak ve taahhüt etmek,

 

MANİSA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ Üst Yönetimi olarak;

Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir entegre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini, raporlanacağını ve risk bazlı yaklaşım prensibine uyulacağını,

İlgili kapsamımız ve stratejilerimiz ile entegre politika ve hedeflerimizin uyumunun sağlanacağını,

Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,

Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,

Müstahsil Memnuniyetinin Sürekliliğini Sağlanacağını,

Tüm üye süt üreticilerimizin en verimli ve uygun şekilde üretim yaparak ürününü de en uygun şartlarda pazarlamasına destek olunacağını,

Birlik Tüzüğünde belirtilen maddelere göre en iyi şekilde üyelerimizi memnun edileceğini,

Bakanlığın Tebliğ ve talimatlarına göre üyelerimize verilen hizmetlerin en iyi şekilde sunmayı taahhüt ederiz.

 

BAŞKAN

ULVİ MURAT TUNCA