BİTKİSEL ÜRETİMDE 2019 DESTEKLEME ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

BİTKİSEL ÜRETİMDE 2019 DESTEKLEME ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ, 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2019 yılı için yapılacak destekleme ödemelerinin usul ve esasları belirlendi.

 
 

2019 YILI İÇİN YAPILACAK DESTEKLEME ÖDEMELERİNİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 

2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karar kapsamında, 2019 yılında yapılacak; Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

DESTEK BAŞVURU TARİHLERİ 

Üretim yılı içerisinde ÇKS ve/veya ÖKS’de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğde anılan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği ve yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 1 Kasım 2018 tarihinden, diğer desteklemeler için bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS ve ÖKS’ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine EK-3’te yer alan bitkisel üretime destekleme ödemesi başvuru dilekçesiyle şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunurlar. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4’te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenir, başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmaz. Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi halinde çiftçiler izin verilen iş ve işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden de yapabilirler.

2019 üretim yılında, ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteğine, katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve FKS’ye kayıtlı çiftçiler fındık alan bazlı gelir desteğine, ÇKS’ye kayıtlı küçük aile işletmeleri ise küçük aile işletmesi desteğine başvurmuş sayılır.

 

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 

Çiftçilere, 2019 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılır.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar eki listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmaz.

2019 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31/12/2019 tarihine kadar yazılı olarak bildirirler.

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dikkate alınır.

Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenir. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılır.

 

HAVZA BAZLI FARK ÖDEME DESTEKLERİ 

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2019 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç, desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanırlar. ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu üreticiler de fark ödemesi desteğinden yararlanırlar.

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2019 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler ile YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler de (kullanım şekilleri tohumluk olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanır.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2019 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine % 50 ilave destek ödemesi yapılır, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.

Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilir. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verir.

2019 yılında üretilerek satışı yapılan; desteğe esas ürünlere tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılır.

Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemesi yapılır.

Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında en fazla aşağıdaki tabloda yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır:

 

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

Toprak analizi desteği ödemelerine yönelik uygulama esasları ve bu ödemelerden yararlanmak isteyen toprak analiz laboratuvarları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Parsel büyüklüğü asgari 50 dekar ve üzeri ÇKS’ye kayıtlı tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için toprak analizi desteği ödenir.

b) Toprak numuneleri, koordinat belirleyen cihaz kullanılarak toprak analiz laboratuvarlarının teknik elemanlarınca alınır.

c) Toprak analizlerinin, 1/8/2018-30/6/2019 tarihleri arasında yapılması gerekir.

ç) Numunelerin alındığı ve analizlerinin yapıldığı tarihlerde laboratuvarların yetkilendirilmiş olması gerekir.

d) Toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 31/12/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekir.

e) Aynı parselde her bir 50 dekarlık alan için birden fazla toprak analizi yapılması durumunda sadece bir analize ödeme yapılır.

f) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için bir defa toprak analizi desteği ödenir.

g) Bir üretim sezonu içerisinde aynı parsel için birden fazla laboratuvar tarafından toprak analizi yapılması durumunda, ilk analizi yapan laboratuvara ödeme yapılır.

ğ) Parsel büyüklüğü 50 dekarın altındaki alanlar ile nadasa bırakılan parseller için yapılan toprak analizlerine destekleme ödemesi yapılmaz.

h) Çiftçinin muvafakatı (EK-32) alınmadan analiz yapılan parsellere destekleme ödemesi yapılmaz.

 

KATI ORGANİK-ORGANOMİNERAL GÜBRE DESTEĞİ 

Katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre kullanan üreticilere yönelik destekleme uygulama esasları ve bu ödemeden yararlanmak isteyen üreticiler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ÇKS’deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler destekleme kapsamındadır.

c) Katı organik ürünler için 150 kg/da, katı organik toprak düzenleyici ürünler için 100 kg/da, katı organomineral ürünler ve kaplama gübre için 20 kg/da, fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre için 150 kg/da asgari kullanım olmalıdır.

(2) 2019 üretim yılında katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

KÜÇÜK AİLE İŞLETMESİ DESTEĞİ 

ÇKS’ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş (5) dekar veya altında olan yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilere 2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.

2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçilerin bu taleplerini 31/12/2019 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin ÖKS’ye kayıtlı olmaları gerekir.

2019 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılır.

 

ORGANİK TARIM DESTEĞİ 

OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapan, OTBİS’de ve ÇKS’de 2019 üretim yılında kayıtlı, 2019 yılı hasadını gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne ürün sertifikası düzenlenmiş ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

OTD ödemesi, OTY’ye göre organik tarım yapılan, OTBİS’te kayıtlı 2019 yılı hasadı gerçekleştirilmiş, üretilen ürün için ürün sertifikası düzenlenmiş, OTBİS’de ve ÇKS’de 2019 üretim yılında kayıtlı arazilere yapılır.

OTD ödemesi, 2019 yılı hasadı yapılmış ürün için OTBİS’te yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve OTY hükümlerine göre uygun bulunmuş Geçiş Süreci-2, Geçiş Süreci-3 ve Organik Statüde yer alan tarım arazileri ve bu arazilerde kayıtlı ürünlerden desteklemeye uygun bulunan arazilere yapılır.

OTY’ye göre düzenlenen ürün sertifikasının OTBİS’de kayıtlı olması zorunludur. Ürün sertifikası adına düzenlenmiş kişi veya düzenlenmiş bir sertifikada sertifikalandırılan ürünün kaynak kişisi olanlar da desteklemeden yararlanabilirler.

OTD ödemesi; 2019 üretim yılında aynı hasat döneminde birden fazla üretim yapılan alanlarda, OTBİS’te ve ÇKS’de kayıtlı ürünlerin alanları üzerinden hesaplanır.

OTD ödemesi, 2019 üretim yılında farklı hasat döneminde art arda yapılan birden fazla üretimlerde, toplam ödeme miktarı büyük olan ürün üzerinden sadece bir ürün için hesaplanır.

OTBİS’te bilgilerinin tamamlatılması görev ve sorumluluğu desteklemeye başvuran çiftçiye aittir.

Ön incelemede, OTB tarafından daha önce yapılmış veya yapılacak kontroller ile OTBİS’te bilgilerin uyumluluğu karşılaştırılır. OTB tarafından gerektiğinde yerinde tespit çalışmaları yapmak veya kullanımı ihtilaflı tarım arazilerini kullanan çiftçilerin ve kullandıkları arazilerin yerinde tespitini yapmak üzere il/ilçe tespit komisyonlarından faydalanılır. Çiftçilerin OTBİS ve ÇKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile gerek görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşlardan talep edilecek bilgilerde, gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde söz konusu desteklemeden faydalanmaması için gerekli tedbirler alınır. OTB gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ 

ITUY’a göre 1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar,

1. Kategoride yer alan ürünlerde iyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ve ÖKS’de kayıtlı olan örtüaltı üretim alanları, iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılır.

ÖKS’de kayıtlı olmayan alanlar iyi tarım uygulamaları açıkta üretim desteğinden yararlandırılır.

1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

1. Kategoride belirtilen ürünlerde örtüaltında iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’de kayıtlı olan alanların ÇKS’ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

1. Kategori, 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip çiftçilere yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla yapılır.

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürünün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro geçmeyen yerlerde ise il/ilçe keşif komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtüaltı üretim yapan çiftçilerin üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’den yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçilerin talep ettiği Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle görevli ve sorumludurlar.

1. Kategori (Açıkta üretim), 2. Kategori, 3. Kategori ve 4. Kategoride belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında düzenlenen ve 2019 yılında geçerli olan İTU Sertifikası ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

1. Kategoride (Örtüaltı üretim) belirtilen ürünlerde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler, 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında düzenlenen ve 2019 yılında geçerli olan İTU Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen EK-6’da yer alan İTU destekleme ödemesi sertifika ekini ve EK-7’de yer alan örtüaltı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi belgesini, EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek EK-6 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2019 üretim yılına ait ÇKS belgesi ile EK-7’ye uygun olarak tanzim edilir.

İTUD kapsamında İTUB tarafından İTUD müracaatları başladıktan sonra ön inceleme başlatılır.

İTUD’de ön inceleme, başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’de kayıt edilen bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler karşılaştırılarak tamamlanır.

İTUD ön incelemesinde, iyi tarım uygulamaları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçiler inceleme kapsamına alınır. Ayrıca destek başvurusu yapan çiftçi sayısının örnekleme yöntemi ile en az % 25’i de inceleme kapsamına alınır.

İTUD’de incelemede; İTUB tarafından çiftçilerin üretim alanlarının ve/veya işletmelerinin yerinde incelemesi yapılır. Bu incelemelerde; çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtları incelenir.

İTUD’de örtüaltında üretim yaptığını beyan ederek başvuran çiftçilerin ön incelemesi ile ÖKS’de kayıtlı üretim alanlarının yerinde incelemesi yapılır.

İTUD’de ön inceleme ve/veya incelemede çiftçilerin, ÇKS’de ve ÖKS’de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU Sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular il/ilçe tahkim komisyonuna bildirilir. İTUB, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

İTUD’de ön inceleme ve inceleme, il/ilçe müdürlüklerince daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Bütün uygulamalar, ön inceleme ve incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

 

BOMBUS ARISI KULLANIM DESTEĞİ 

Alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan üreticilere aşağıdaki esaslara göre destekleme ödemesi yapılır:

a) Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılır.

b) Birden fazla il/ilçede serası bulunan üretici, destekleme başvurusu için seralarının bulunduğu il/ilçelerin birinden müracaatta bulunur.

c) ÖKS’deki “Bombus Arısı Destekleme” bölümüne il/ilçe müdürlükleri tarafından fatura bilgileri kaydedilir.

ç) Aynı yıl içerisinde her bir 0,5 dekar örtüaltı ünitesi için bir koloniden fazlasına ödeme yapılmaz. Birden fazla örtüaltı ünitesi bulunan üreticinin, her bir ünitesinde kullanılan bombus arısı koloni sayısı ayrı ayrı hesaplanır.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ 

 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda, 2019 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler yem bitkileri desteğinden yararlanır.

Yem bitkileri destekleme ödemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında bulunan yem bitkilerinin grupları aşağıda bulunan tabloda belirlenmiştir:

b) Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, yem bitkisini hasat etmeden önce EK-8’de yer alan Yem Bitkileri Desteği Tarım Arazisi Beyan Formu ile müracaat eder. Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar EK-2’de yer alan destekleme uygulama takvimine göre yapılır. Üreticiler çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri için ilk ekiliş yılından itibaren destekleme süresince her yıl müracaat ederler.

c) İl müdürlükleri gerek gördüğü takdirde müracaat sürelerini, EK-2’de belirtilen tarihler arasında kalmak şartıyla il tahkim komisyonu kararı alarak ilin ekolojik koşullarına göre belirleyebilir.

ç) Çok yıllık yem bitkisi ve yapay çayır mera ekilişi kapsamında destekleme ödemesi yapılan bir parselin satış veya kiralama yoluyla üreticisinin değişmesi durumunda; yeni üreticinin ÇKS kayıt ve/veya güncellemelerini yaptırması ve yem bitkileri destekleme şartlarını devam ettirmesi kaydıyla desteklemeden kaldığı yerden yararlandırılır.

 

d) Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekardır. Desteklemelerde ekiliş yapılarak başvuruda bulunulan parsellerin hasat kontrolü sonucunda desteklemeye esas vejetatif gelişim gösteren kısmı 10 dekarın altında olmamak koşulu ile değerlendirmeye alınır.

e) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı için üç yıl süreyle, destekleme süresince müracaat edilen her yıl için belirlenen destekleme birim fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Yonca ve korunga, ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır. Ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu ilk yıl çiçeklenme başlangıç döneminde diğer yıllarda ise hasat olgunluğuna erişip hasat edildiğinde veya vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesinden faydalandırılır. Kılçıksız brom, domuz ayrığı, çok yıllık çim (lolium perenne), kamışsı yumak, otlak ayrığında ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır. Ekildiği yıl hasadı yapılamayacak çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinin başvuruları ürünün ilk hasadını takip eden yılda kabul edilir.

f) Yapay çayır mera tesisleri için il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsüne o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan yapay çayır mera karışımları proje dahilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınır. Hazırlanan EK-9’da yer alan Yapay Çayır-Mera Üretim Projesi il/ilçe müdürlüğünce onaylanır. Yapay çayır mera tesisinde vejetatif gelişmesi tamamlanarak hasat olgunluğuna erişilip hasat edildiğinde ya da uygun otlatma olgunluğu seviyesine gelinerek otlatma yapıldığında destekleme ödemesi yapılır.

g) Tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde %50 çiçeklenme döneminde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla destekleme ödemesi yapılır. Tek yıllık yem bitkilerinden italyan çimi (lolium multiflorum) ekilişlerinde ise ürün uygun hasat olgunluğunda hasat edilmesi kaydıyla ya da vejetatif gelişmesi tamamlanarak uygun otlatma olgunluğunda otlatma yapıldığında EK-10’da yer alan kontrol tutanağı düzenlenir ve destekleme ödemesi yapılır.

ğ) Silajlık mısır ekilişlerinde danelerin hamur olum döneminden sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

h) Yem bitkisi amaçlı olarak ekilişi ve başvurusu yapılan arpa, buğday, çavdar, yulaf ve tritikalede; başaklanma döneminde yeşil ot olarak hasat edildiğinde ya da otlatma yapıldığında destekleme ödemesine hak kazanılır.

ı) Tek ve çok yıllık baklagil yem bitkileri ile buğdaygil yem bitkileri karışımlarından yapılan ekilişlerde, ilin ekolojisine uygun karışım oranları il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir.

i) Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2019 üretim yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için % 50 ilave destek ödemesi yapılır.

j) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda da yetiştirilen yonca, ak üçgül,  çayır üçgülü, gazal boynuzu ve silajlık mısıra destekleme ödemesi yapılması, il müdürlüklerince bölge üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşü alınarak veya tahkim komisyonu kararı ile belirlenebilir ve kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bitkileri destekleme birim fiyatından destekleme ödemesi yapılır.

k) Aynı parsele aynı çok yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilmez. Aynı parsele münavebe uygulanarak farklı çok yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, desteklemelerden faydalandırılır.

l) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

m) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

n) Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan çiftçilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri ilk ekiliş yılından itibaren, ÇKS’de yonca ve yapay çayır mera ekilişleri için dört yıl, korunga, ak üçgül, çayır üçgülü, gazal boynuzu, kılçıksız brom, çok yıllık çim (lolium perenne), domuz ayrığı, kamışsı yumak, otlak ayrığı ekilişi için ise üç yıl süreyle sabitlenir. İl/ilçe müdürlükleri başvurusu yapılan çok yıllık yem bitkisi ekilişlerini her yıl kontrol eder ve tespit edilen alanı ve/veya parseli EK-10’da yer alan tutanağa bağlayarak çok yıllık yem bitkisi için ödeme icmalini oluşturur.

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ 

2019 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ekindeki listede yer alan havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanır.

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere verilir:

a) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak üretim yapan çiftçiler.

b) YTK adına sözleşmeli olarak yurt içinde sertifikalı tohum yetiştiren çiftçiler.

c) ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanarak üretim yapan YTK’lar.

Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının her bitki türü için aşağıdaki tabloda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz. Desteğe müracaat edilen alanın büyük olması durumunda ekim normuna uygun alan esas alınır.

Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas alınır.

ÇKS’de 2019 üretim yılına kayıtlı ekim/dikimlere ait destekleme bilgileri “Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 2019” bölümüne işlenir. 2019 yılı güzlük ekim/dikimleri 2020 yılı destekleme Tebliği kapsamında değerlendirilir.

Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme ödemesi yapılmaz.

Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “sertifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

Sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumları, Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tohum üreticilerinden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadır.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği Talep Formu (EK-11); tohumluk bayisi/tohum üreticisi tarafından sertifika ve fatura bilgileri yazılarak tasdik edildikten sonra, çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını doldurur ve imzalar. Formda yer alan sertifika ve fatura bilgilerinin, tohum sertifikasındaki ve faturasındaki bilgiler ile uyumlu olması gereklidir.

b) Tohumluk satış faturası;

1) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olması gerekir.

2) Tohumluk satış faturası, 2018 yılı güzlük ekilişler için (31/12/2018 tarihi ve öncesine ait) 1/1/2018 tarihi veya sonrasında, 2019 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise (1/1/ 2019 tarihi ve sonrasına ait) 1/7/2018 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir. Tohumluk fatura tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir.

3) Tohumluk bayisi tarafından faturanın ön veya arka yüzüne; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ........tarih ve.....no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

4) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları fatura üzerinde listelenir.

5) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibariyle sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ 

Bakanlıkça yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişilik tohumculuk kuruluşlarına EK-1’de listelenen türlerin tohumlukları için, kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine, tohumluk sertifikasyonu döneminde kendisinin ve/veya ÇKS’ye kayıtlı tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı tarım parsellerinde sözleşmeli olarak tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olan ÇKS’ye kayıtlı YTK’lar başvuru yapar.

(3) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğine başvurular e-devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yoluyla yapılır.

(4) E-devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda, başvuruyu yapan YTK’nın Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi sahipliği, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği TBS tarafından online kontrol edilir.

 
(5) Elektronik fatura düzenleyen YTK’lardan, EK-4’te belirtilen ve Bakanlık birimlerinde bulunan ve/veya düzenlenen belgeler istenmez. Bu belgelerden herhangi bir veri tabanında olanlardan ilgili birimler ile yapılacak protokollerle web tabanlı doğrulama yapılır. Herhangi bir nedenle veri tabanlarında bu belgelerin kontrollerinin/doğrulamalarının yapılamaması durumunda, başvuruyu yapan YTK, ilgili bilgi ve belgeleri ÇKS’ye kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz eder.

 

(6) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinden ilk defa yararlanacak olan YTK’lar, başvurularını ÇKS’ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüğüne yaparlar. İl/ilçe Müdürlüklerince Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olup olmadığı, ÇKS kaydı ve ilgili alt birliğe üyeliği veri tabanından kontrol edilir. Başvurusu uygun görülen YTK’lara TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(7) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgiler sisteme kaydedilir. Sisteme kaydedilen bu bilgiler ile 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun kapsamında lisanslı olarak üretmiş oldukları sertifikalı tohumluk üretim miktarı ve bu sertifikalara bağlı olarak yapılan tohumluk satışlarını gösteren faturalara ilişkin almış oldukları destekleme miktarları, Bakanlıkça kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile paylaşılır.

(8) YTK’lar veri girişlerinde;

a) Veri girişlerinde sorumluluğun YTK’ya ait olduğunu,

b) Veri girişinden önce TBS’de kendilerine açılan panelde, sorumluluk beyanı ve verilerinin işlenmesine dair rıza beyanını onaylaması gerektiğini,

c) YTK’lar tarafından TBS’ye veri girişi esnasında EK-16’da yer alan bilgileri sisteme kaydetmeyi,

kabul etmiş sayılır.

(9) YTK’lar destekleme süreci ile ilgili kendilerinden talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi kendilerinden istenildiğinde beş iş günü içerisinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır;

a) YTK’lar satışlarını tamamladıkları her ay için ödeme icmali talep edebilir. Bu durumda tohum faturaları takip eden ayın 26’sına kadar bildirilmek zorundadır. Tohumluk satış faturalarını elektronik belge (e-fatura) olarak düzenleyen YTK’lar faturaları ilgili veri tabanına yükledikten sonra icmal talep edebilir.

b) Kaplanmış tohum satışı gerçekleştiren YTK’lar, çıplak (kaplanmamış) tohum miktarını fatura üzerinde belirtir ve EK-12’yi doldurur. Ödeme işlemlerinde bu miktar esas alınır.

c) Tohumluk faturalarının düzenlenme tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

ç) Desteklenecek tohumluklara ait sertifikasyon dönemi 1/7/2019-30/6/2020 tarihleri arasındadır. Bu dönem aralığındaki sertifikalara ait satışlarda desteklemeye esas alınacak satışların son tarihi 30/10/2020’dir. Bu tarihten sonraki faturalar destekleme kapsamında değerlendirilmez. Sertifikanın düzenlenme tarihi ile 30/10/2020 tarihleri arasındaki faturalar desteklemeye esastır.

d) Başvuruları kabul eden il/ilçe müdürlüğü tarafından YTK ile sözleşmeli olarak tohumluk yetiştiren tohum yetiştiricilerinin, tohumluk üretimi yaptıkları parsellerdeki üretim bilgilerinin doğruluğu; 2019 ÇKS kayıtları veri tabanı, uydu görüntüleri, tarla kontrol raporları üzerinden kontrol edilir. Kontrol sonucu uyumsuzluk söz konusu olduğunda o parselde üretimi yapılarak satışı gerçekleşen tohumluklara destekleme ödemesi yapılmaz.

(11) Sertifikalı tohum üretimi için, ÇKS’ye kayıtlı arazilerinde kendilerine ait tohumluk materyalini eken YTK’lar başvuru sırasında eğer tohumluk satışı olmayacak ve üretilen materyal yeniden tohum üretimi için kullanılacak ise tohumluk faturası istenmez. Yeniden üretimde kullanılacak tohumlukların YTK’lar tarafından kanuni defterlerine açıklama yapılmak suretiyle kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kayıtların ibrazı yeterlidir. Yeniden tohumluk üretiminde kullanılacak tohumlara ait sertifikalar, kaynak sertifika olarak gösterilir ve tohumluk sertifikasyonu sürecinde tohum kontrolörlerince izlemesi yapılır.

(12) Sertifikalı tohum üretimine konu parsellerde üretilen orijinal/temel ve üstü sertifika sınıfları için EK-1’de yer alan destekleme konu başlığı altında belirlenen oranda ilave destek ödenir.

(13) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler.

(14) TVYS’de düzenlenemeyen sertifikaların TVYS’ye tanıtılması, görev alanındaki kamu sertifikasyon kuruluşları tarafından yapılır.

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN ÜRETİM DESTEĞİ 

ÇKS’ye kayıtlı arazilerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidanlar için adet başına yurt içi sertifikalı fidan üretim desteği ödemesi yapılır.

(2) Sertifikalı fidan üretimi desteklemesine, fidan üretici belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Yurt içi sertifikalı fidan üretim desteğine e-devlet kapısı üzerinden sertifikalı giriş yapılır.

(3) Başvuru esnasında il/ilçe müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

a) E-devlet kapısı üzerinden kontrollerin yapılamaması durumunda, fidan üretici belgesinin başvuru tarihi itibariyle geçerliliği, fidan üreticisinin ilgili alt birliğe üyeliği ve ÇKS kayıtlarının güncelliği kontrol edilir.

b) Başvurusu uygun görülen fidan üreticilerine, TBS kullanıcı tanımlaması yapılır ve veri giriş yetkisi verilir.

(4) Fidan üreticileri, TBS’ye veri girişinden ve verilerin doğruluğundan sorumludurlar.

(5) Fidan üreticileri tarafından alım/satım belgesinin (fatura) ön veya arka yüzüne, faturanın satışı yapılan sertifika ile illiyet bağını gösterir “bu fatura ile satışı yapılan fidanlar, ........tarih ve.....no’lu fidan sertifikasına aittir ve …..ile…….etiket aralığındadır.” ibaresi konur, fatura tasdik edilir.

(6) Fidan üreticileri tarafından her tür için tek seferde EK-4’te belirtilen belgelerin teslimi yapılır.

Ödeme icmallerinin hazırlanmasında temel kriterler şunlardır:

a) Fidan üreticilerine ait satışı tamamlanan türler için tek icmal oluşturulur.

b) Fidan alım/satım belgelerinin tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

c) Desteklenecek fidanlara ait sertifikasyon dönemi aşağıda verilmiştir. Fidan sertifikaları bu tarihler aralığında düzenlenmiş ve 2019 beyanname yılına ait olması gerekir.

(8) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri TBS’de yer alan sertifika veri tabanına girerler.

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/FİDE VE STANDART FİDAN KULLANIM DESTEĞİ 

Destekleme kapsamında yer alacak kapama bahçe tesisinde kullanılan sertifikalı fidan/fide ile standart fidanda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın, yetkili fidan/fide üreticisi veya tohumluk bayisinden temin edilmiş olması.

b) Kullanılacak sertifikalı fidan/fide ile standart fidanın; yurt içinde üretilmiş, TTSM veya Karacabey Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş sertifikalı fidan/fide veya standart fidan sertifikasına ve antepfıstığı anacında ise üretim materyali sertifikasına sahip olması.

c) 2016 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2019 üretim yılı dikimlerinde, geçerli bitki muayene raporuna sahip olması.

ç) 2017 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan ve sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında 2018 yılında faturalandırılan fidanlarda bitki muayene raporu şartı aranmaz; 2019 yılında faturalandırılmış fidanlarda ise bitki muayene raporuna sahip olması.

d) 2018 yılı beyannamesine istinaden belgelendirilmiş sertifikalı/standart fidan, sertifikalı/standart antepfıstığı üretim materyali (anaç) kullanıldığında açık köklü ve tüplü fidan ile antepfıstığı üretim materyali (anaç) sertifikalı veya standart sınıfta sertifikaya sahip olması.

e) Çilek bahçelerinde kullanılacak fidenin 2018 ve 2019 yılı sertifikasına sahip olması.

(2) Destekleme kapsamında yer alan kapama bahçe tesisinde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 2019 üretim yılında tesis edilmiş olması.

b) Bakanlıkça belirlenen dikim normlarına uygun olması.

c) Tek türde tesis edilmesi.

ç) Tek parsel veya bitişik parsellerinin toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen alanlardan az olmayacak şekilde tesis edilmiş olması:

(3) Kapama bahçe, iki teknik personel tarafından yerinde kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Bahçe Tesisi Tespit Tutanağı (EK-21) düzenlenir.

(4) Kapama bahçe, tesis edildiği üretim yılı hariç dört yıl boyunca yılda en az 1 kez (çilek hariç) olmak üzere il/ilçe müdürlüğünce kontrol edilerek Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Kontrol Tutanağı (EK-22) düzenlenir. Mücbir sebepler dışındaki nedenlerle bahçenin minimum alan toplamı altına düşmesi durumunda desteğin tamamı, bahçenin minimum alan toplamı büyüklüğünü koruması durumunda ise bo

Okunma Sayısı : 487 - Ekleme Tarihi : 11.11.2019 08:35:32